Prevádzkovateľ internetového portálu

KLAUDIUS s.r.o.

Lachova 1611/37 851 03 Bratislava

IČO: 47595639

DIČ: 2024022044

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96690/B

Kamenná prevádzka:

Klaudius – Potraviny s láskou, Petržalská tržnica, Bratská 3 851 01  Bratislava – Petržalka

Zodpovedná osoba a kontakt

Klaudius Štrobl

+421 911 111 000

Pracovná doba: 8:00 – 19:00

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava  , Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72

1) O registrácii

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme KLAUDIUS s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám (okrem tretích osôb menovaných v dokumente Ochrana osobných údajov) ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy KLAUDIUS s.r.o.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 1024kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: “klaudius@klaudius.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru či surovín. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. V prípade tovarov, ktoré sú na objednávku, nie je nevyhnutné uvedenie skladových zásob pri jednotlivých tovarich.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 1 hodiny, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky na čísle: +421 911 111 000. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy a vydvihnutia objednávky:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť po potvrdení pripravenosti tovaru k odberu. V ostatných prípadoch vás budeme informovať telefonicky formou SMS alebo prostredníctvom e-mailu. Objednávky je možné vyzdvihovať v pracovné dni od Pondelka do Soboty a to od 8:00 do 19:00 v Kamennej prevádzke Prevádzkovateľa, mimo túto dobu po dohode.

Tovar doručovaný našou vlastnou dopravou – Bratislava

Doručenie „poštovné“, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5,00€.
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy, prípadne obratom po potvrdení objednávky. Tento spôsob dopravy je možné uplatniť iba na adresu doručenia v meste Bratislava.
Reklamácia zásielky je možná do 24 hodín od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak sa Vám akýmkoľvek spôsobom nepozdáva balenie, uplatnite reklamáciu priamo u nášho pracovníka zodpovedného za prepravu. Za škody vzniknuté pri preprave nesieme plnú zodpovednosť.

4) Záruka

V balíku alebo spolu s tovarom vždy obdržíte daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade.

V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si zákazník musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu.

Záručná doba na spotrebný tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia Tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 hodín sa vzťahuje na Tovary určené k okamžitej spotrebe Záručná doba 24 mesiacov a 24 hodín platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba, respektíve „záruka na akosť“ zostáva v rovnakom rozsahu ako pri predaji súkromnej osobe.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu/faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny Tovaru začína bežať záručná doba odo dňa/hodiny prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový Tovar.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec, tovar alebo materiál pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode www.klaudius.sk), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. (nevzťahuje sa na tovar určený k okamžitej spotrebe alebo na tovar podliehajúci rýchlej skaze). V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v Kamennej prevádzke Prevádzkovateľa. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania, ochutnania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

– na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
– na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, je určený k okamžitej spotrebe

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov alebo dodávok. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar je nevyhnutné prepravovať v termoboxe s teplotou pod 8°C. Ak je doručovanie reklamovaného Tovaru prostredníctvom doručovateľskej služby,  majte prosím na vedomí, že tovar musí byť prepravovaný prostredníctvom prepravného vozidla či iného prostriedku určeného k preprave potravín. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 7 pracovných dní od obdržania zásielky a posúdenia oprávnenosti vrátenia tovaru. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady. V prípade reklamácii preprava nebude účtovaná na vrub zákazníka.

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

Dobierka – objednaný tovar Vám bude doručený prostredníctvom našej vlastnej dopravy a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti, prípadne inou, vopred dohodnutou metódou, napríklad platobnou kartou.
Osobný odber – platí sa v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere.

9) Bezpečnosť

Ochrana osobných údajov je zabezpečená prostredníctvom šifrovania údajov do internej databázy informačného systému e-shopu www.klaudius.sk, ku ktorej má prístup výhradne Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám iba v prípade, že sa jedná o prepravu tovaru, prípadne pre marketingové účely spojené so súhlasom zákazníka a prevádzku internetového obchodu.

Orgán dozoru nad ochranou osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava 27  820 07. Tel.: +421/2/3231 3220

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nevyhovuje správnej povahe či charakteru, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.3.2020.

Zmeny obchodných podmienok vyhradené.