Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar a tovar určený k okamžitej spotrebe (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
„Predávajúci“ je právnická osoba KLAUDIUS s.r.o., IČO: 47595639. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

Záručné podmienky

Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný/odovzdaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru kupujúcim, ak prišlo k poškodeniu tovaru v súvislosti so skladovaním v nevhodných podmienkach (> 8°C; < 4°C), neodborným zaobchádzaním a nesprávnu manipuláciu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá 24 mesiacov na Spotrebný tovar a 24 hodín pre Tovar určený k okamžitej spotrebe s výnimkami stanovenými Zákonom.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.
V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia sa uplatňuje v kamennej prevádzke Prevádzkovateľa www.klaudius.sk, Klaudius – Potraviny s láskou, Petržalská tržnica, Bratská 3, 851 01  Bratislava – Petržalka, prípadne prostredníctvom doručenie reklamovaného tovaru doručovateľskou služby na tú istú adresu.

POZOR! Tovar je nevyhnutné prepravovať v termoboxe s teplotou pod 8°C. Ak je doručovanie reklamovaného Tovaru prostredníctvom doručovateľskej služby,  majte prosím na vedomí, že tovar musí byť prepravovaný prostredníctvom prepravného vozidla či iného prostriedku určeného k preprave potravín.

Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 2 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovar
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

V prípade, že je reklamovaný tovar doručený prostredníctvom doručovateľskej služby na adresu Klaudius – Potraviny s láskou, Petržalská tržnica, Bratská 3, 851 01  Bratislava – Petržalka, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Zásielky na dobierku nepreberáme.


Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

Záruka

V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si zákazník musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.
Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu.
Záručná doba na spotrebný tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia Tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 hodín sa vzťahuje na Tovary určené k okamžitej spotrebe Záručná doba 24 mesiacov a 24 hodín platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba, respektíve „záruka na akosť“ zostáva v rovnakom rozsahu ako pri predaji súkromnej osobe.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu/faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny Tovaru začína bežať záručná doba odo dňa/hodiny prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový Tovar.
Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Záverečné ustanovenia

V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho (info@klaudius.sk+421 919 111 000) o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.11.2019.

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.